Deklaracja dostępności


Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej IJP PAN.

 • Data publikacji strony internetowej: 26.09.2018 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.07.2022r.


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne:

 • Strona internetowa nie posiada dedykowanych skrótów klawiszowych.
 • Na stronie są migające lub poruszające się elementy, których nie da się zatrzymać.
 • Niektóre linki prowadzące do dokumentów do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie oraz języku.
 • Na stronie znajdują się linki otwierające nowe okno przeglądarki bez ostrzeżenia użytkownika.
 • Strona internetowa nie posiada mapy strony.
 • Nie wszystkie zdjęcia występujące na stronie posiadają uzupełniony atrybut opisujący tekst alternatywny "alt".
 • Tytułu podstron nie posiadają struktury w formacie "Informacja o zawartości - Właściciel strony".
 • Występujące na stronie tabele nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków oznaczonych jako "th".
 • Nie wszystkie Linki posiadają atrybut opisu alternatywnego "title".
 • Kod JavaScript nie posiada alternatywy tekstowej.
 • Formularze na stronie nie posiadają etykiet.
 • Użytkownik nie jest uprzednio uprzedzony o obowiązkowym wypełnieniu niektórych pól formularza.
 • Zawartość strony nie jest poprawnie odczytywana przy szerokości ekranu mniejszej niż 320px.
 • Nie wszystkie strony posiadają logiczny układ nagłówków h1,h2,h3 występujący kolejno od najwyższego do najniższego.
 • Dokumenty występujące na stronie internetowej do pobrania nie posiadają alternatywnego źródła.
 • Wielkość czcionki w formularzach definiowana jest w postaci właściwości "px" w polach formularza.

Ułatwienia na stronie internetowej:

 • powiększanie/zmiejszanie tekstu
 • skala szarości
 • wysoki kontrast
 • kontrast negatywny
 • jasne tło
 • podkreślone hiperłącza
 • czytelna czcionka
 • reset.

Strona internetowa została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 04.01.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Szymon Seweryn, email szymon.seweryn@ijp.pan.pl, tel. 12 632 56 92 w. 361. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


 Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.


Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.


Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Instytut Języka Polskiego PAN, al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków.

 • Jedyne wejście do budynku znajduje się od al. Mickiewicza i prowadzi przez portiernię Instytutu.
 • W budynku znajdują się schody, nie ma wind.
 • Budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach.
 • Przy budynku nie ma parkingu.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym.
 • Na terenie budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.