• Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1991 do roku 2000 włącznie

Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1991 do roku 2000 włącznie, opracowali Rozalia Przybytek i Kazimierz Rymut, Kraków 2001, XLIV+ 540 s.


Wstęp [fragmenty]

Opracowanie niniejsze stanowi piaty już tom „Bibliografii onomastyki polskiej”, której wydawanie zapoczątkowała prof. Witold Taszycki w r. 1960. Kolejne tomy ukazały się w latach 1972, 1983 i 1992.

W minionym dziesięcioleciu znacznie rozwinęło się zainteresowanie zagadnieniami onomastycznymi i bardzo wzrosła liczba opublikowanych artykułów, rozpraw, słowników. Publikacje, rozproszone w czasopismach i zbiorach będących owocem różnych konferencji, często o charakterze interdyscyplinarnym, wymagają zarejestrowania w jedną całość.

Na początku tomu umieszczony został wykaz skrótów wykorzystanych  książek, czasopism i opracowań ciągłych. Układ rzeczowy materiałów i zawartość tej pozycji  stanowi kontynuację poprzednich tomów  „Bibliografii”  - obejmuje ona niemal wyłącznie rozprawy naukowe o tematyce onomastycznej, głownie polskich uczonych. Częściowo tylko ujmuje prace, które powołują się w pewnym zakresie na materiał onomastyczny, oraz prace uczonych z innych krajów, którzy pisali o nazwach z terenu Polski. Zawiera uwagi przybliżające treść niejasnych lub czasem zbyt ogólnych tytułów albo dotyczące przedmiotu i zakresu zamieszczonych prac. 

Przyjęty  przez W. Taszyckiego układ bibliografii jest bardzo czytelny i jedynie rozwój nowych dziedzin onomastyki wymusza wprowadzenie nowych grup opracowań (takimi są tutaj „Teoria nazw własnych”, „Chrematonimia” i „Onomastyka literacka”).

W „Uzupełnieniach” zostały zamieszczone prace, które pominięto w poprzednich dwóch tomach.

Również w tym tomie podajemy w wyborze opracowania historyczne, wykazy nazw osobowych i geograficznych, źródła zawierające nazwy własne oraz te opracowania naukowe, które wskazują pochodzenie nazw. Szczegółowe zagadnienia można znaleźć w „Bibliografii historii polskiej”, opracowanej w Instytucie Historii PAN.

Ważną pozycją  jest „Linguistic Bibliography” (bibliografia wydawana od 1982 r. w Holandii, Haque & Boston & Lancaster), w której polskie pozycje o charakterze językoznawczym – w tym również pozycje onomastyczne – zestawia T. Szymański (…)

Rozalia Przybytek

Kraków, dnia 20 września 2000 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1991 do roku 2000 włącznie

  • Kod Produktu: Bibliografia onomastyki polskiej od roku 1991
  • Dostępność: 28
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł