• Emil Popławski, Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich

Emil Popławski, Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich, Kraków, Wydawnictwo Libron, 2014, 290 s.

Książka ta jest jednym z kilku dotąd opublikowanych monograficznych ujęć dotyczących frazeologii w gwarach polskich. W polu badawczym, obok frazeologizmów, znalazły się również przysłowia stanowiące najliczniejszą – jak się okazało – grupę opisywanych jednostek. Taka podstawa materiałowa skłoniła badacza do użycia bardziej pojemnego terminu frazem.

Autor, absolwent filologii polskiej Uniwersytetu w Białymstoku, od blisko dekady jest członkiem zespołu redakcyjnego opracowującego monumentalny „Słownik gwar polskich” w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie.

ZAWARTOŚĆ

Książka składa się z trzech części.
W pierwszej, zatytułowanej Wstępne założenia, autor zapoznaje czytelnika z obszarem badawczym, celami pracy, podstawą materiałową, stanem badań, założeniami metodologicznymi oraz terminologią, a także statusem nazw osobowych, ich form pochodnych i derywatów w opisywanych frazemach. Autor przedstawia ponadto zasady lokalizowania materiału gwarowego oraz sposób zapisu cytatów.

W drugiej, głównej części pracy, dokonana została prezentacja i analiza zgromadzonego materiału w formie 48 mikroopisów, przeprowadzonych wedle ściśle ustalonych reguł i kryteriów. Uporządkowano je w kolejności alfabetycznej:

 1. AARON (ARON)
 2. ABRAHAM (ABRAM)
 3. ADAM
 4. ANDRZEJ (JĘDRZEJ)
 5. ANNASZ
 6. ANTYCHRYST (ANTYKRYST)
 7. BARTŁOMIEJ
 8. CHRYSTUS (KRYST, KRYSTUS)
 9. DAWID
 10. ELIASZ
 11. EWA
 12. EZAW
 13. FILIP
 14. HEROD
 15. HIOB (JOB)
 16. JAKUB MNIEJSZY (MŁODSZY)
 17. JAKUB WIĘKSZY (STARSZY)
 18. JAN (APOSTOŁ)
 19. JAN CHRZCICIEL
 20. JEZUS
 21. JONASZ
 22. JOZAFAT (JÓZEFAT, JÓZAFAT, JOZAF)
 23. JÓZEF
 24. JUDA TADEUSZ
 25. JUDASZ
 26. KAIN
 27. KAJFASZ
 28. ŁAZARZ
 29. ŁAZARZ Z BETANII
 30. ŁUKASZ (ŁUKA)
 31. MACIEJ
 32. MAREK
 33. MARIA (MARYJA)
 34. MARTA
 35. MATEUSZ
 36. MICHAŁ
 37. MOJŻESZ
 38. NIKODEM
 39. PAWEŁ
 40. PIŁAT
 41. PIOTR
 42. SALOMON
 43. SAMSON
 44. SZCZEPAN
 45. SZYMON (SYMEON)
 46. TOMASZ
 47. TYMON
 48. TYMOTEUSZ
W końcowej, trzeciej części, autor dokonuje podsumowania 483 frazemów analizowanych w książce stwierdzając, że z tego zestawu najliczniej reprezentowane są przysłowia. Wyrażenia rzeczownikowe obejmują ponad 20% zebranych jednostek. W mniejszej liczbie występują frazy i zwroty, a najmniej spotkamy tutaj wyrażeń określających (zaledwie 14, co stanowi 2,9% całego zbioru). Ciekawie prezentuje się na 18 stronach tabela ilustrująca obecność opisywanych frazemów na poszczególnych obszarach dialektalnych: Śląska, Małopolski, Mazowsza, Wielkopolski, Kaszub oraz Kresów (Północno- i Południowo-Wschodnich).

Autor przeprowadził także klasyfikację tematyczną dwóch najliczniejszych grup frazemów – przysłów i wyrażeń rzeczownikowych. Stwierdził ponadto, że nie ma zależności między liczbą wystąpień danej nazwy osobowej w tekście Nowego Testamentu a sumą frazemów, które zawierają ją w swojej strukturze oraz wskazał perspektywy badawcze, jakie otwiera niniejsza praca.

Książkę uzupełniają wykazy skrótów i źródeł, literatury oraz indeks omówionych frazemów.

Emil Popławski, Frazemy z biblijnymi nazwami osobowymi w gwarach polskich

 • Kod Produktu: Emil Popławski, Frazemy
 • Dostępność: 27
 • 20,00zł

 • Bez podatku: 20,00zł