• Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich

Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich w ostatnim dwudziestoleciu - gramatyka, leksyka, pragmatyka, uwarunkowania społeczno-kulturowe, opracował zespół  Zbigniew Greń, Krystyna Holly, Bożena Itoya, Maciej Mętrak, Teresa Smółkowa, Anna Żółtak, Kraków 2016, 384 s.


Książka stanowi wartościowe opracowanie wskazanego w tytule zagadnienia. Wybór tej problematyki jest celowy, bo w każdym z omawianych języków liczne nowe anglicyzmy są istotnym składnikiem ich leksyki, z czym muszą się zmierzyć użytkownicy i badacze tych języków, tj. czeskiego, polskiego i słowackiego [...]. Przyjęty sposób opisu zapożyczeń obejmuje: płaszczyznę fonetyczną i ortograficzną, fleksyjną, słowotwórczą i leksykalną wraz z pełnym indeksem zapożyczeń, co daje w miarę pełny obraz ich funkcjonowania w omawianych językach. Ujęcie porównawcze w analizie trzech bliskich sobie języków wobec anglicyzmów prowadzi do wielu nowych, ciekawych wniosków. Praca jest rzetelnym, kompetentnym opracowaniem z wykorzystaniem właściwej literatury przedmiotu i materiałów  z korpusów narodowych poszczególnych języków. W pełni zasługuje na druk ze względu na swoje walory naukowe, a także dużą przydatność w glottodydaktyce.

Z recenzji prof. dr hab. Marii Papierz


Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich

  • Kod Produktu: Języki zachodniosłowiańskie wobec pożyczek angielskich
  • Dostępność: 43
  • 50,00zł

  • Bez podatku: 50,00zł