• Jadwiga Waniakowa, Polska naukowa terminologia astronomiczna
Jadwiga Waniakowa, Polska naukowa terminologia astronomiczna, Kraków 2003, 211 s., ISBN 83-87623-67-0
seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 115

Książka ukazuje rozwój polskiej terminologii astronomicznej, począwszy od pierwszych poświadczonych jednostek leksykalnych aż do terminów używanych obecnie (wraz z analizą etymologiczną wybranych leksemów) oraz charakterystyka terminologii współczesnej. Autorka skupia się szczególnie na historycznym kształtowaniu się słownictwa astronomicznego i jego pochodzeniu. Dużo uwagi poświęca też procesowi jego terminologizacji.

Ze Wstępu

Rozdział pierwszy, traktujący o historii polskiej astronomii, nie ma aspiracji badawczych. Jego zadaniem jest wprowadzenie Czytelnika w problematykę i bardzo Pożyczki (ogólne nakreślenie sytuacji powstawania polskich dzieł astronomicznych. Gdy rozważa się bowiem terminy astronomiczne w ujęciu diachronicznym, należy zdawać sobie sprawę, na jakim poziomie była wiedza astronomiczna w Polsce w danym okresie. Potrzebne jest to do uzmysłowienia sobie, które terminy mogły być naukowej w danym okresie przydatne. Najwięksi polscy astronomowie, Mikołaj Kopernik i Jan Heweliusz, pisali wyłącznie po łacinie, lecz nie sposób o nich nie wspomnieć, ze względu na ich wkład w rozwój astronomii w ogóle. Wszak to właśnie między dotyczą te innymi dla stosowanych przez nich prekursorsko terminów łacińskich musiano astronomie potem znaleźć polskie odpowiedniki.

Rozdział drugi przedstawia dzieła astrologiczne i astronomiczne, w których autorzy stosowali polską leksykę z dziedziny astronomii, a z biegiem czasu i po- stępem wiedzy – naukowe terminy astronomiczne. Pisma te zostały jedynie pokrótce omówione, z uwypukleniem rodzaju używanej nomenklatury astronomicznej oraz sposobu jej wprowadzania. Świadomie kładę duży nacisk na pierwsze publikacje źródłowe (prognostyki, kalendarze i rozprawy o kometach), cytując obszernie ich tytuły, ponieważ już dzięki nim można się zorientować, jaki był początkowy stan leksyki astronomicznej, a zestawiając go ze współczesną polską naukową terminologią astronomiczną – przekonać się, jak wielkie zmiany się w tym słownictwie dokonały.

Rozdział trzeci poświęcony jest rozwojowi polskiego słownictwa astronomicznego i kształtowaniu się terminologii. Obejmuje analizę leksyki od staropolszczyzny do końca XIX w. Jest to zatem chronologiczny przegląd słownictwa z dziedziny astronomii. Rozdział zawiera omówienie wybranych terminów, zwłaszcza pod kątem etymologicznym. Celowo rozważam tu dość szczegółowo najstarsze, elementarne polskie słownictwo astronomiczne, gdyż później ono właśnie stało się podstawą i terminologii, np. leksem gwiazda jest ośrodkiem stu kilkudziesięciu współczesnych terminów. Rozdział ten mieści w sobie także omówienie kolejnych tendencji w kształtowaniu się polskiego słownictwa astronomicznego, a w końcu terminologii. Słownictwo dziewiętnastowieczne jest potraktowane mniej szczegółowo, ze względu – z jednej strony – na wielką liczbę prac i niemożność przeprowadzenia dokładnej analizy całego słownictwa w dotychczasowy sposób (zajęłoby to zbyt wiele miejsca i czasu, nie wnosząc niczego istotnego do niniejszych rozważań, praca natomiast przybrałaby charakter słownika), z drugiej zaś strony – na stosunkowo niewielkie zróżnicowanie tego słownictwa. Przeto w końcowej części rozdziału zmienia się metoda opracowania: nie omawiam poszczególnych leksemów, a tylko pokazuję ogólny kierunek rozwoju.

W rozdziale czwartym omawiam współczesną naukową terminologię astronomiczną. Jest podzielona tematycznie ze względu na rodzaje nazywanych pojęć. Analizuję jej pochodzenie, wyodrębniając różnego rodzaju zapożyczenia i terminologię rodzimą. Pożyczki dzielę także według języków, z których się wywodzą, badając drogi i mechanizmy zapożyczania. Rozdział ten zawiera również rozważania na temat skomplikowanej struktury współczesnych terminów astronomicznych (rozpatruję tu wieloczłonowość, niejednorodność, symbole i skróty) oraz pewne prognozy dotyczące naukowej terminologii astronomicznej.

W zakończeniu umieszczam wnioski, które nasunęły mi się w czasie pracy nad terminologią astronomiczną, zwłaszcza w aspekcie diachronicznym. Konkluzje dotyczą też możliwości wykorzystania teorii terminologii do pracy nad terminami astronomicznymi. Na końcu książki znajduje się indeks zawierający słownictwo astronomiczne (i częściowo pokrewne) oraz inne formacje użyte w rozprawie. Rezygnuję z podawania w nim stron przy szczególnie popularnych i często występujących leksemach, jak Słońce, Księżyc, gwiazda czy astronomia, astrologia itp. Indeks nie zawiera nazw własnych, typu: Scutum, Mira Ceti, Perseidy, Saturn, Antares, umieszczone zaś w nim są nazwy własne będące pierwotnie apelatywami, jak np. Sionce (centrum naszego układu planetarnego), Księżyc (naturalny satelita Ziemi), Galaktyka (galaktyka, do której należy Uklad Słoneczny) itd.

Jadwiga Waniakowa

Jadwiga Waniakowa, Polska naukowa terminologia astronomiczna

  • Kod Produktu: Jadwiga Waniakowa, Polska naukowa terminologia astronomiczna
  • Dostępność: 19
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł