• Studia historycznojęzykowe II

Studia historycznojęzykowe II. Fleksja historyczna, pod red. Mariana Kucały i Wojciecha Ryszarda Rzepki, Kraków 1996, 340 s.

seria: Prace Instytutu Języka Polskiego PAN nr 100


[fragmenty Słowa wstępnego]

Drugi tom wydawanych przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie i Zakład Języka Polskiego UAM w Poznaniu Studiów historycznojęzykowych zawiera referaty wygłoszone  w Mogilanach pod Krakowem 20 i 21 października 1995 roku na konferencji poświęconej fleksji historycznej języka polskiego. Ich autorzy pochodzą z różnych ośrodków naukowych: z Krakowa, Poznania, Lublina, Katowic, Łodzi, Rzeszowa, Gdańska, Warszawy, Zielonej Góry, Oldenburga. W konferencji brali udział także przedstawiciele innych ośrodków (…) Pomieszczone tu prace – zarówno o charakterze ogólniejszym, jak i materiałowo-interpretacyjnym – poszerzają naszą wiedzę historycznojęzykową i będą pomocne przy opracowaniu nowej syntezy fleksji historycznej języka polskiego (…)


Spis treści

Irena Bajerowa, Czy potrzebna jest nowa historia fleksji języka polskiego?

Władysława Książek-Bryłowa, Osiągnięcia i potrzeby badawcze  w zakresie  fleksji historycznej

Krystyna Kleszczowa, Staropolskie pogranicza fleksji i derywacji

Maria Honowska, Temat fleksyjny  w badaniach historycznych

Marian Kucała, Semantyzacja wariantywności fleksyjnej w języku polskim

Gerd Hentschel, Zmiany fleksyjne a częstotliwość

Witold Mańczak, Przemilczane nieregularności w rozwoju fleksji polskiej

Zofia Kurzowa, Niektóre zagadnienia fleksji północnokresowej na tle fleksji ogólnopolskiej

Aleksandra Cieślikowa, Wybrane zmiany fleksyjne i ich chronologia w świetle staropolskich nazw własnych

Karol Zierhoffer, Problemy z odmianą obcych nazw geograficznych w polszczyźnie

Maria Malec, Fleksja imion zapożyczonych. Zjawiska wybrane

Maria Kowalska, Rozwój fleksji staropolskich nazw heraldycznych

Zofia Zierhofferowa, Problemy odmiany i słowotwórstwa rzeczowników rodzaju nijakiego zakończonych na –um

Barbara Greszczuk, Staropolskie praeteritum, jego budowa morfologiczna i obciążenie funkcjonalne morfemów fleksyjnych

Małgorzata Kułakowska, Rozwój form czasu przeszłego w Psałterzu floriańskim i Psałterzu puławskim. Porównanie

Wacław Twardzik, O niedorzecznej walce nowego ze starym za mroków średniowiecza

Mirosława Białoskórska, Wojciech Ryszard Rzepka, O kilku dyskusyjnych formach liczby podwójnej w „Rozmyślaniu przemyskim”

Maria Teresa Lizisowa, Funkcja semantyczna kategorii fleksyjnych czasowników  być, mieć, dać w staropolskich formułach prawnych

Tomasz Lisowski, Wariantywność fleksji femininów samogłoskowych w dwóch wydaniach „Żywota Pana Jezu Krysta” z 1522 roku

Jolanta Migdał, Wariantywność form fleksyjnych rzeczownika w tekstach Andrzeja Glabera. Na przykładzie  form celownika, narzędnika i miejscownika liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego

Bożena Matuszczyk, Archaizmy i dialektyzmy fleksyjne  w Biblii Leopolity (1561)

Leszek Moszyński, Fleksja liczebnika w Biblii Szymona Budnego z 1572 roku

Alina Kowalska, Poezja jako źródło badań wariancji fleksyjnej w XVII wieku

Halina Wiśniewska, Metody opisu koniugacji polskiej w gramatykach XVII wieku

Henryk Duda, Fleksja krakowskiego przedruku Nowego Testamentu ks. Jakuba Wujka z 1647 roku

Jadwiga Chotkowska, Pisownia oraz wartość fonetyczna zakończeń  -ia II –ya, -iia II –yia w odmianie zapożyczonych rzeczowników żeńskich. Na materiale „Słownika języka polskiego XVII i I połowy XVIII wieku”

Marek Cybulski, Fleksja polska w niemiecko-polskim słowniku toruńskim z 1701 r.

Zenon Leszczyński, Ewolucja wybranej konstrukcji bezagensowej od Kluka  do dziś

Teodozja Rittel, Czasownik w „Arkadii” Elżbiety Drużbackiej. W kontekście rozważań nad wyrazem morfologicznym

Jerzy Brzeziński, O zjawiskach fleksyjnych w poezji Tadeusza Łady-Zabłockiego

Edward Stachurski, Niektóre formy deklinacyjne w tekstach poematów romantycznych

Ireneusz Bobrowski, Rafał Ludwik Górski, Interpretacja łacińskiego, prasłowiańskiego  i staropolskiego supinum w ramach teorii drzewek poziomych

Antonina Grybosiowa, Dualis w języku polskim i słoweńskim. Zanik – trwanie. Próba interpretacji

Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Polski imiesłów przysłówkowy vs. gerundium hiszpańskie: korespondencja diachroniczna czy synchroniczna? Polonistyczny aspekt analizy kontrastywnej polsko-hiszpańskiej

Józefa Kobylińska, Archaizmy deklinacyjne w gwarze gorczańskiej

Bogdan Walczak, Ewolucja typologiczna języka polskiego (system fonologiczny) 


Studia historycznojęzykowe II

  • Kod Produktu: Studia historycznojęzykowe II
  • Dostępność: 27
  • 9,99zł

  • Bez podatku: 9,99zł