• Piotr Żmigrodzki, Słowo - słownik - rzeczywistość

Piotr Żmigrodzki, Słowo – słownik – rzeczywistość. Z problemów leksykografii i metaleksykografii, Kraków 2008, 230 s. 

Doskonalenie współczesnych technik komunikowania rewolucjonizuje wszystkie dziedziny życia, a przed leksykografami otwiera nowe możliwości sprawniejszego niż do tej pory układania słowników i prezentowania ich w globalnej sieci. Z myślą o nich Piotr Żmigrodzki napisał tę książkę, która oscyluje pomiędzy metaleksykografią a leksykografią, między opisem słowników a ich digitalizacją. Stąd jej podział na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

W części pierwszej wprowadza się pojęcie opis leksykograficzny, określające właściwy obiekt pracy leksykografa i przedmiot badań metaleksykografii. Przedstawiony jest status słownika językowego. Powraca się także do typologii słowników, która musi być wzbogacona w związku z nowymi zjawiskami na rynku leksykograficznym. Omawia się wreszcie specyfikę opisu leksykograficznego w słowniku elektronicznym i samą organizację prac nad słownikiem.

1.  Leksykografia, leksykografia lingwistyczna, 
metaleksykografia – uporządkowanie terminów 
2.  Z teorii opisu leksykograficznego 
2.1. Pojęcie opisu leksykograficznego. 
2.2. Opis leksykograficzny a słownik 
2.3. Wartościowanie opisów leksykograficznych 
i jego kryteria 
2.3.1. Przyjazność słownika
2.3.2. Zgodność opisu ze sztuką leksykograficzną 
2.3.3. Zgodność z postulatami teorii językoznawczych 
2.3.4. Adekwatność
2.3.5. W stronę hierarchizacji kryteriów 
2.4. Problem obiektywizmu w opisie leksykograficznym 
2.4.1. Obiektywizm i jego przejawy w opisie leksykograficznym  
2.4.2. Obiektywizm a normatywizm  
2.4.3. O rzeczywistych i pozornych przypadkach braku obiektywizmu 
3.  Co to jest „wielki słownik”, czyli wokół typologii słowników 
4.  Forma istnienia słownika a konstrukcja opisu leksykograficznego –
 casus słowników elektronicznych 
4. 1. Słowniki elektroniczne a słowniki zdigitalizowane. 
Stopnie digitalizacji słownika 
4.2. Wady i zalety słowników elektronicznych 
4.3. Opis leksykograficzny w słowniku elektronicznym a w słowniku tradycyjnym 
4.4. Perspektywy słowników elektronicznych
W części drugiej autor pokazuje, w jaki sposób dorobek polskiej lingwistyki ostatnich dziesięcioleci, szczególnie w zakresie semantyki i gramatyki, można zastosować do opisu słownikowego wybranych faktów językowych. Przeprowadzona została konfrontacja tzw. zasad definiowania z wymaganiami praktycznej działalności słownikarskiej. Przedstawiono też problemy związane z definicją wybranych jednostek, które z warstwy terminologicznej przeszły do wspólnoodmianowej. Obszernie został również opisany problem potencjalizmów językowych i propozycje ich uwzględnienia w opisie leksykograficznym.

5.  Zasady definiowania a praktyka leksykograficzna 
6.  Determinologizacja a opis leksykograficzny 
– na przykładzie leksemu komputer 
7.  Leksykografia wobec tzw. form potencjalnych 
7. 1 . Jak opisywać w słowniku homonimiczne nazwy żeńskie typu 
redaktor, dyrektor
7.1.1. Status gramatyczny HNŻ 
7.1.2. Problemy opisu leksykograficznego HNŻ 
7.2. Pozorne pluralia tantum i zasady ich opisu w słowniku

Piotr Żmigrodzki, Słowo - słownik - rzeczywistość

 • Kod Produktu: Piotr Żmigrodzki, Słowo - słownik - rzeczywistość
 • Dostępność: 24
 • 9,99zł

 • Bez podatku: 9,99zł